Как да преместим титлата във Флорида поради смърт

Как да преместим титлата във Флорида поради смърт
В щата Флорида законът изисква прехвърляне на собствеността върху автомобил в случай на смърт на собственика. Завещанието, съставено от собственика, контролира собствеността върху превозното средство.В случай, че собственикът е починал без завещание, държавният закон установява "завещателен" процес на завещание. След като собствеността върху превозното средство е определена чрез правната система, прехвърлянето на собствеността се извършва по прав път през Флорида DMV.

Съдържание

Прехвърляне на превозни средства при условията на завещание

Ако собственикът на превозното средство е оставил завещание, завещателният съд трябва да одобри документа и да назначи администратор на имота. Това лице е отговорно за прехвърлянето на имуществото на наследниците според завещанието. По време на този процес той трябва да подаде формуляр за кандидатстване за собственост във Флорида и заверено копие от завещанието, писмено удостоверение, че имотът е платежоспособен, и оригинално удостоверение за собственост. Освен това Флорида изисква отделен формуляр, който включва идентификационния номер на превозното средство и показанията на километража, доказателство за застраховка и всички договори за заем, които все още са на превозното средство. ,

Междудържавно прехвърляне на собствеността върху превозното средство

Ако собственикът е починал без завещание, тогава той е държавен и държавният закон урежда прехвърлянето на собствеността. Процедурата за прехвърляне на правото на собственост е същата като в предходния параграф, но клетвената декларация трябва да посочва, че имотът не дължи и че оцелелите са се договорили помежду си за нов собственик. Ако има непогасени дългове, държавният закон изисква имотът да премине през завещание и администраторът да уреди дълговете, преди да прехвърли всяко имущество.
Процедура за подаване и такси

Във Флорида заявленията за прехвърляне на собственост преминават през окръжната данъчна служба. След като съберете документите, донесете формулярите и се пригответе да платите необходимата такса. Към началото на 2015 г.таксите за прехвърляне на собственост са достигнали 29,25 долара на акция. Долара за превозни средства, регистрирани по-рано във Флорида, и 33,25 долара за превозни средства, регистрирани по-рано във Флорида. Долара за превозни средства извън държавата. Службата за събиране на данъци изпраща заявление за прехвърляне до Флорида DMV, която след това обработва новия документ за собственост.

Превозните средства са освободени от вземанията на кредиторите

При някои условия Законът на Флорида позволява определени имоти, включително превозни средства, освобождаване, което защитава имота от вземанията на кредиторите (с изключение на авто заемодателя). Бенефициентът трябва да е оцелял съпруг или деца, а починалият трябва да е пребивавал във Флорида по време на смъртта. Наследниците трябва да подадат петиция за определяне на освободеното имущество в наследствения съд, който след това разрешава освобождаването. Съдебното разпореждане за наследство трябва да придружава други документи за прехвърляне в офиса на бирника.

Подобен...