Как се извършват плащанията за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в случай на злополука

Основният принцип на застрахователната полица OSAGO е, че този вид застраховка не предвижда обезщетение за загуби, причинени на здравето и имуществото на застрахованото лице. OSAGO има за цел да компенсира вреди, причинени от действията на застрахованото лице върху здравето, имуществото и автомобила на някой друг. В същото време плащането, което компенсира вредата, причинена на здравето на всяка от жертвите, не може да надвишава 160 хиляди руски рубли, както и плащането, предназначено да компенсира вредите, причинени на имуществото на няколко жертви. Плащането, възложено в случай на смърт на жертвата на лица, имащи право да получат размера на обезщетението, не може да надвишава 135 хиляди рубли, а плащането за погребението на починалата жертва, възложено на лицата, направили тези разходи, не може надвишава 25 000 рубли.

Застрахователното плащане, възложено на жертвата в случай, че е доказана вреда за здравето му, се състои от разходите за лечението му, допълнителна храна, санаториално лечение, прегледи, протезиране и други свързани с това процедури и загуба на доходи на жертвата на ден на застрахователното събитие. За да получите това плащане в пълен размер, е необходимо да предоставите на представителя на застрахованото дружество доказателства, че жертвата действително трябва да извърши всички медицински процедури и не е в състояние да получи безплатно всички възложени му процедури и прегледи.

Размерът на плащанията за OSAGO

По отношение на имуществото на пострадалия, който е претърпял една или друга степен на вреда в резултат на действията на застрахованото лице по OSAGO, размерът на застрахователното плащане, който във всеки случай не може да надвишава 120 хиляди рубли за вреди, причинени на собственост на една и не повече от 160 хиляди рубли – две или повече жертви се регулират, както следва:

– в случай на сто процента щети върху имуществото на пострадалото лице (което означава случаи, в които разходите за възстановяване на това имущество ще бъдат по-големи или равни на стойността на самия имот в състояние преди инцидент) – пълната прогнозна стойност на това имущество се заплаща в деня на настъпване на застрахователното събитие – разбира се, не надвишава установените граници;

– в случай на някакво увреждане на имуществото на жертвата, разходите за ремонт, необходими за възстановяване на това имущество до състоянието, в което е било преди настъпването на застрахователното събитие;

– плащат се и други разходи на жертвата, причинени от действията на застрахованото лице – като заплащане за евакуация на превозното средство на жертвата от мястото на произшествието, плащане за престоя на повреденото превозно средство на паркинга за временно съхранение, разходите на транспортиране на пострадалия до лечебно заведение и др.

За да получите компенсационни плащания, трябва да се свържете с офиса на застрахованото дружество с предварително подготвен пакет документи в рамките на 10 календарни дни след инцидента. В заявлението за застрахователно събитие трябва да бъдат посочени банковите данни за превод на плащането. Най-добре е да ги пишете с печатни букви – основният процент закъснения на плащанията възниква поради объркване с номера на сметки и / или други банкови данни. Решението за размера на плащането за повечето пътнотранспортни произшествия се взема в рамките на 30 календарни дни от датата на кандидатстване.

Как се извършват плащанията за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ в случай на злополука

Карикатура на тема автозастраховане

Подобен...