Правила за пожарна безопасност на бензиностанции

Изискванията за пожарна безопасност, приложими към бензиностанциите, са регламентирани с нормативен правен акт, наречен "Правила за пожарна безопасност 01-03" (наричани по-долу PPB). Те трябва да се спазват стриктно както от зареждащите, така и от операторите на бензиностанции.

Правила за пожарна безопасност на бензиностанции

1.1 Съдържание на територията

Територията на бензиностанцията трябва да се поддържа чиста, тревната площ трябва да се коси и отстранява своевременно. При планиране и облагородяване на територията на бензиностанцията не се допуска засаждане на дървета и храсти. Задължително изискване за поддържане на територията е нейното осветление през нощта.

 

Събирането на използвания почистващ материал се извършва в искробезопасни метални кутии с капак, маркирани със съответния надпис и монтирани в зоните на открити сметосъбирачи. Пясък, наситен с петролни продукти, се събира в подобни кутии, поставени извън територията на бензиностанцията.

 Територията е оборудвана със схема за управление на трафика, инсталирана преди влизане в бензиностанцията. Предпоставка е липсата на точки на пресичане на маршрутите на входящите и изходящите превозни средства.
1.2 Поддръжка на сгради и помещения

Всички производствени, административни, спомагателни и складови помещения, открити съоръжения са оборудвани с табели, съдържащи следната информация:

 • категория на опасност от пожар и експлозия на помещенията;
 • клас на опасност от пожар и експлозивна зона (в съответствие с PUE);
 • фамилия, инициали на служителя, отговорен за състоянието на пожарната безопасност;
 • телефонни номера на противопожарната служба и длъжностните лица на експлоатационната организация, отговорни за извършване на мерки за отстраняване (локализиране) на пожари (пожароопасни ситуации).

Правилата за пожарна безопасност на бензиностанциите позволяват пушенето само в специално определени места, оборудвани в помещенията (сградите) на обслужване. Пушенето на територията на бензиностанцията е строго забранено.

Правила за пожарна безопасност на бензиностанции

В помещенията на бензиностанцията са поставени планове за евакуация, съдържащи схематична част и обяснителна бележка. Схемата трябва да съдържа обяснение на помещенията, включително обозначаване на пътищата за движение, аварийните изходи, местоположението на телефони, алармени и пожарогасителни съоръжения.

1.3 Поддръжка на технологично оборудване

Правилата за техническа експлоатация на бензиностанциите предвиждат пълното съответствие на технологичното оборудване, използващо пожароопасни и взривни материали и вещества, с техническите условия, техническата, експлоатационната и проектната документация, одобрена (съгласувана) по установения ред.

Оборудването за зареждане с гориво се разрешава да работи само след изпитване (в завода) за херметичност и работоспособност на системите за аварийна защита, съставени със съответните актове (приложение към ТЕД).

Системите за предотвратяване и отстраняване (локализиране) на пожари (пожароопасни ситуации), устройствата за регулиране и управление, монтирани на технологичното оборудване на бензиностанцията, работят изключително в добро състояние. 

Допустими диапазони от параметри се прилагат към таблата за системи за сигурност и устройства за контрол и наблюдение, които осигуряват пожаробезопасната работа на технологичното оборудване:

 • температура;
 • налягане;
 • концентрация;
 • ниво на пълнене и др.
Правила за пожарна безопасност на бензиностанции

Нарушаването на херметичността на технологичното оборудване е в основата на безусловното прекратяване на неговата работа. Строго е забранено да се правят неразрешени промени в дизайна на технологичното оборудване, които повишават нивото на пожарна опасност на бензиностанция.

Резервоарите за съхранение се пълнят до не повече от 95% от вътрешния обем.

Извършването на работа в зони, характеризиращи се с възможност за образуване на паровъздушни горими смеси, се организира с помощта на искробезопасен инструмент, в обувки и дрехи, които не могат да предизвикат искри (т.е. нямат метални токчета, брави, нитове).

При смяна на вида на моторното гориво в камерите (резервоарите) на бензиностанцията се извършва пълно почистване и смяна на маркировката на резервоарите.

Пожарна безопасност на бензиностанции при зареждане на превозни средства

Процесът на зареждане на автомобилно оборудване на бензиностанция е придружен от спазването на следните задължителни правила:

 • Процедурата за подаване на превозно средство към дозатор за гориво:

– автомобили – на собствен ход;

– мотоциклети (скутери) със заглушен двигател не по-близо от 15 метра преди помпата.

 

 • В случай на разливане на нефтопродукти в процеса на зареждане с гориво върху външните елементи на автомобили (мотоциклети), водачът на превозното средство трябва да ги отстрани преди стартиране на двигателя.
 • Нефтопродуктите, разляти на земята, се покриват с пясък и се отстраняват от територията на бензиностанцията.
 • Шофьорите на МПС, които се изправят на опашка за зареждане, са длъжни да спазват минималното разстояние, осигуряващо свобода на маневриране (1 метър), както и да се ръководят от нанесената маркировка.

Забрани и ограничения

Правилата за пожарна безопасност на бензиностанциите забраняват:

 • зареждане на автомобили (мотоциклети) с работещ двигател;
 • промяна на маршрута на превозното средство, което се зарежда, например, преминаване през подземен резервоар за съхранение;
 • приемане на петролни продукти на бензиностанции и продажба на моторно гориво на потребителя при възникване на атмосферни електрически разряди (гръмотевични бури);
 • работа с обувки и дрехи, които могат да предизвикат искри или напоени с петролни продукти;
 • зареждане на превозно средство с пътници вътре (с изключение на автомобили с четири или повече врати);
 • зареждане с гориво на превозно средство, натоварено с товари от 1-9 клас на опасност (втечнени и сгъстени газове, експлозиви, радиоактивни, запалими и токсични материали);
 • влизане на територията на бензиностанция за трактори, които не са оборудвани с искрогасители по време на приемане (раздаване) на бензин;
 • извършване на работа, несвързана с ремонт на сгради (конструкции) и технологично оборудване на бензиностанция.

Поддръжката и ремонтът на електрическо оборудване и електрически мрежи на бензиностанции от специалисти от лицензирани организации на трети страни се разрешава изключително на договорна основа, но фактът на неговото сключване не освобождава ръководителя на бензиностанцията от изпълнение на изискванията на PPB.

Подобен...