Работете като зареждащ гориво в бензиностанция

Напоследък все по-ясно се забелязва тенденция, следвайки която собствениците на модерни бензиностанции и станции, опитвайки се да привлекат клиентела, обръщат голямо внимание на комфорта и качеството на обслужване на клиентите. Служител, който е призван да осигури този комфорт на обслужването, е служител, който приема и разпределя нефтопродукти, извършва разплащания с клиенти, поддържа чистота на територията, тоест зарежда на бензиностанция. Освен това на някои бензиностанции зареждащият с гориво е длъжен да уведомява клиентите относно списъка на услугите, предоставяни от бензиностанцията или в ценоразписа на цените на петролните продукти.

Отговорности на зареждащия с гориво

 Основните критерии за личните качества на кандидат за позицията на бензиностанция са търпение, учтивост, точност, внимание и хладнокръвие. Професионалната дейност на зареждащия с гориво е свързана с постоянна комуникация с клиентите, следователно, не конфликт и устойчивост на стрес, ще осигури на кандидата голяма помощ в работата му. 

Танкерът или помощник-операторът трябва да знае:

 

 • Изисквания на нормативните документи, регламентиращи безопасна експлоатация, пожаро-взривна безопасност, екологични и санитарно-хигиенни условия.
 • Вътрешен правилник на бензиностанцията.
 • Телефонни номера за спешни случаи.

Работата като зареждач на бензиностанция предполага изпълнение на определен списък от задължения. Нека го разгледаме по-подробно.

1.1 Общи

Работете като зареждащ гориво в бензиностанция

 Длъжностната характеристика определя функционалните отговорности, права и степен на отговорност на оператора на бензиностанция. Основните цели, които определят професионалната дейност на зареждащия с гориво са:

 • висококачествено обслужване за максимален брой клиенти в най-кратки срокове;
 • точност и точност на технологичните операции;
 • поддържане на чистота и ред на територията на бензиностанцията.

1.2 Функционални отговорности

Помощникът на оператора на бензиностанция е длъжен:

 • имат чист външен вид;
 • поддържайте униформите чисти, като избягвате замърсяване с нефтопродукти;
 • зареждат превозни средства в съответствие с изискванията на одобрените правила;
 • поддържайте чисти външните части на разпръсквачите за гориво (наричани по-долу пълнители за гориво);
 • следете работата и техническото състояние:

– осветление на територията на бензиностанцията;

– дозатор за гориво;

– системи за измерване на нивото на горивото в резервоарите за съхранение.

 • информира оператора на бензиностанцията за фактите на неправилна работа на оборудването;
 • измерване на нивото на нефтопродуктите и водата в резервоарите (от името на оператора);
 • поне веднъж на смяна (по време на продължителни дъждове или топене на сняг – на час) контролирайте нивото на подземните води в мините на резервоарите за съхранение и, ако е необходимо, ги изпомпвайте;
 • следи за спазването от водачи на заредени превозни средства на маршрутите за движение, установени с изискванията на Правилата за пожарна безопасност (наричани по-долу PPB-01-03) и схемата за организация на движението;
 • спазват и изискват от клиентите да спазват PPB-01-03 и изискванията на съответните инструкции;
 • осигуряване на ред при изхвърляне на нефтопродукти:

– спиране на влизането на превозни средства на бензиностанцията;

– поставят информационни табели за временно прекъсване на доставката на гориво;

– да направи (преди източване) измервания на нивото на нефтопродуктите;

– отваряне на входа на превозните средства за зареждане с гориво;

– в края на източването, но не по-рано от 15 минути по-късно, отстранете информационните табели.

 • при извършване на ремонтни дейности да спре (с разрешение на оператора) допускането на превозни средства на клиентите на територията на бензиностанцията;
 • поддържайте чисти стаите за хранене и почивка.

1.3 На оператора на бензиностанция е забранено:

 • да бъде на работното място без специално облекло, обувки или лични предпазни средства, както и в мръсно или дефектно облекло;
 • зареждане на превозни средства, заобикаляйки дозатора за гориво;
 • зареждане на превозни средства от неизправна цистерна;
 • да пренасят и съхраняват петролни продукти в контейнери с неидентифицирана проба;
 • определете нивото на горивото в резервоара чрез отворената капачка за пълнене;
 • използвайте стоманен инструмент при работа;
 • извършване на процеса на изливане на гориво без помощта на специална круша;
 • напълнете контейнери с отровни течности, които не отговарят на маркировката;
 • използвайте дефектни електрически уреди, преносими лампи на работното място, използвайте открит огън;
 • самостоятелно ремонт на електрическо оборудване;
 • пушене, ядене и съхранение на храна на работното място.

1.4 Права на оператора на бензиностанция

Помощникът на оператора има право:

 

 • да бъдат осигурени (от работодателя) със специално облекло, обувки и необходимите допълнителни средства;
 • премахване на конфликтни ситуации, като се ръководи от утвърдените Правила и инструкции;
 • внася предложения в администрацията за оптимизиране на работния процес;
 • информира ръководството на бензиностанцията за фактите за проява на непрофесионализъм и некомпетентност от други служители на бензиностанцията.

1.5 Отговорност на оператора на бензиностанцията

 Операторът на бензиностанция носи отговорност в следните случаи:

 • неизпълнение или неправилно изпълнение на функционални задължения;
 • предоставяне на ръководството на бензиностанцията на неточна информация за изпълнение на функционални задължения, задачи и задачи, както и нарушаване на сроковете за тяхното изпълнение;
 • нарушаване в хода на професионалната дейност на изискванията на инструкциите и Правилата, уреждащи работата на бензиностанциите;
 • повреда (загуба) на обувки, облекло и специални средства.

Условия на работа на бензиностанции

Естеството на работата на помощника на оператора на бензиностанция предполага продължителния му престой на открито, включително при ниски температури, което оставя определен отпечатък върху здравословното му състояние. Освен това работата на смени (по-голямата част от съвременните бензиностанции са отворени денонощно) усложнява изпълнението на функционалните задължения, особено през нощта.

Следващият фактор, усложняващ условията за професионална дейност на бензиностанциите, е класифицирането на бензиностанциите като обекти с повишена опасност, което изисква скрупулност и педантичност от служителя.

Обобщавайки горното, отбелязваме факта, че високите изисквания както по отношение на личностните характеристики на кандидата, така и на степента на неговата професионална подготовка не се възнаграждават непременно със заплата на съответното ниво. Например, един зареждащ гориво на бензиностанция в Москва може да разчита на заплата, която варира от 20 до 40 хиляди руски рубли.

Подобен...